۰
سبد خرید

انتشار سخنانی که ارزش شنیده‌شدن دارند...

انتشارات سخنوران

فروشگاه اینترنتی انتشارات سخنوران

سیستم عصبی مرکزی؛ ساختار و عملکرد

۳۵۰,۰۰۰ تومان

 در وﻫﻠﻪي اول اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺮاي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻓﯿﺰﯾﻮﺗﺮاﭘﯽ و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده در دورهﻫﺎﯾﯽ از ﻋﻠﻢ اﻋﺼﺎب ﯾﺎ آﻧﺎﺗﻮﻣﯽ اﻋﺼﺎب ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت در ﺧﺼﻮص ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺼﺒﯽ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﭘﯿﺶﻧﯿﺎزي ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ و ﻃﺒﺎﺑﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در آﯾﻨﺪه ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﺪهاﺳﺖ. ﺑﻪﻋﻼوهي ﻣﺘﻦ ﺑﻪروز و ﺑﺎزﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه، ﺗﻤﺎم ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻤﺎم رﻧﮓ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء ﺗﺎﺛﯿﺮﺷﺎن دوﺑﺎره ﺗﺮﺳﯿﻢ و ﭼﺎپ ﺷﺪه‌اﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎري از ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ. ﺗﻌﺪاد ﻓﺼﻮل ﻧﯿﺰ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻓﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻓﺰاﯾﺶ داده ﺷﺪه‌اﻧﺪ. ﺑﻪﻋﻼوه، ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻤﺎي ﮐﻠﯽ و ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺑﺮاي آﻣﺎدهﮐﺮدن زﻣﯿﻨﻪاي در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﻠﺒﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻣﯽآﯾﺪ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﮑﺎت ﻣﻬﻢ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد. ﻫﺪف ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺪفﻫﺎي ﭘﺪرم، Brodal Alf، ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ او ﻣﻘﺪﻣﻪي اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﯿﺸﺘﺮ از 60 ﺳﺎل ﭘﯿﺶ  ﻧﻮﺷﺖ: ﺗﺎ ﻓﻬﻢ را ﺑﻪ ﺟﺎي ﺣﻔﻆ ﺣﻘﺎﯾﻖ ﻣﺠﺰا روﻧﻖ ﺑﺨﺸﺪ و در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﮕﺮش واﻗﻊﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺤﺪودﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎي ﻣﻐﺰ اﻧﺴﺎن در ذﻫﻦ ﭘﺮورش دﻫﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻗﺼﺪ دارد ﺗﺎ ﻣﻮﺿﻮع دﺷﻮار ﻋﻠﻢ اﻋﺼﺎب را ﻃﻮري ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد ﮐﻪ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ آن را درك ﮐﻨﻨﺪ. از اﯾﻦ رو، ﺑﺴﯿﺎري از ﺟﺰﺋﯿﺎت از ﻗﻠﻢ اﻓﺘﺎده‌اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﺮاي ﮐﺎرﺷﻨﺎس داراي اﻫﻤﯿﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﺑﺎﺷﺪ اﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺿﺮورﯾﺎت را ﺑﺮاي ﻣﺒﺘﺪي ﻣﺒﻬﻢ ﺧﻮاﻫﺪﺳﺎﺧﺖ.

 

افزودن به سبد خرید
  • نظرات

​​​​کتاب‌های مرتبط

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش